Blog

Samorząd szkolny Master’s Academy. Co warto wiedzieć?

Kto tworzy samorząd szkolny? Co to jest samorząd szkolny? Czym się zajmuję? Jakie są obowiązki przewodniczącego samorządu szkolnego? Dlaczego warto zaangażować się w działalność samorządu szkolnego? 

Kto tworzy samorząd szkolny?

Cała społeczność Master’s Academy.

Co to jest samorząd szkolny?

Termin samorząd szkolny związany jest z samorządnością, czyli prawem do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach, które nas dotyczą. W przypadku samorządu szkolnego będzie to prawo do podejmowania pewnych decyzji związanych z funkcjonowaniem szkoły. W naszej szkole funkcjonują samorządy klasowe oraz samorząd szkolny.

Idee samorządu szkolnego rozwinął Janusz Korczak, pedagog i pisarz. Samorządność miała prowadzić dzieci ku wychowaniu do życia w demokracji i społeczeństwie wolnym i demokratycznym. Ważnym warunkiem osiągnięcia tego celu była praca nad zmianą sposobu myślenia u dorosłych, którzy zbyt często kierowali się „nastawieniem kierowniczym” wobec wychowanków.

Korzyści współpracy z dziećmi, wg Janusza Korczaka, to:

 • uczenie się przez dzieci i młodzież demokratycznych form współżycia społecznego i organizowania się na zasadzie stowarzyszenia ludzi równych wobec prawa,
 • ukształtowanie się u uczniów postaw świadczących o gotowości do zachowań prospołecznych, bezinteresownych świadczeń i pracy dla innych ludzi,
 • głębsze niż w systemach niesamorządnych pojmowanie przez uczniów odpowiedzialności moralnej, znaczenia prawdziwego autorytetu, prawa do odrębności przekonań, tolerancji dla innych, zdolności do rozwijania tzw. wyższych uczuć,
 • przywrócenie uczniom poczucia godności i wolności osobistej jako osób prywatnych i jako członków grupy,
 • wyodrębnianie się liderów w wyniku pozytywnie i jawnie działających mechanizmów selekcyjnych,
 • powstawanie i funkcjonowanie autentycznego przedstawicielstwa uczniów w postaci organów samorządowych,
 • realizacja idei autentycznego partnerstwa w stosunkach uczniów z dorosłymi,
 • rzeczywiste upodmiotowienie jednostek i grup uczniowskich w procesie wychowania, przechodzenia od bezradności do zaradności, od działań reproduktywnych do twórczych i wymagających umiejętności podejmowania decyzji itp.,
 • pojawienie się warunków koniecznych dla wzajemnego uczenia się w grupie, niewymuszonej samokontroli, samooceny, samodyscypliny,
 • zapewnienie uczniom w większym niż dotąd stopniu poczucia bezpieczeństwa,
 • wzajemne wspieranie się uczniów, współdziałanie, współodpowiedzialność za losy jednostek i grupy, rzecznictwo interesów rówieśniczych i korzystanie z takiego rzecznictwa

 

Czym może zajmować się samorząd szkolny?

 • uczyć współżycia i współpracy w grupie,
 • tworzyć opinię społeczną,
 • rozwijać solidarność koleżeńską,
 • kształtować umiejętności organizowania życia zbiorowego,
 • rozbudzać zainteresowanie i troskę o sprawy dotyczące społeczności,
 • rozwijanie cech charakteru młodzieży (odpowiedzialność, sumienność, szacunek do pracy i prawa, do drugiej osoby, koleżeńskość, odwaga cywilna),
 • doświadczenie przyjaźni, braterstwa, sprawiedliwości, dobra,
 • uczenie oceny własnego postępowania, a także zachowań innych członków grupy oraz wyboru właściwych sposobów działania i reagowania,
 • doskonalenie się i zmaganie ze swymi wadami i słabościami,
 • reprezentowanie całej społeczność uczniowskiej przed gronem pedagogicznym,
 • organizowanie działalności kulturalnej, sportowej czy też rozrywkowej,
 • mobilizowanie i organizowanie różnych form aktywności uczniowskiej za pomocą rady pedagogicznej czy dyrekcji szkoły lub placówki,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery, wzajemnego szacuneku, działania dążące do rzetelnej nauki,
 • ponosi współodpowiedzialność za funkcjonowanie szkoły lub placówki,
 • redagowanie gazetki szkolnej,
 • prowadzenie kanałów social media szkoły,
 • tworzenie materiałów na stronę internetową szkoły,
 • dokumentacja fotograficzna ważnych momentów z życia szkoły.

 

Jak funkcjonuje samorząd szkolny?

Samorząd szkolny w każdej szkole jest reprezentowany przez wybranych przedstawicieli. Zajmuje się on przede wszystkim, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, reprezentowaniem interesów uczniów.Z ustawy jasno wynika, że ma on prawo brać udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących życia szkoły.

Reprezentowanie opinii uczniów powinno polegać na braniu udziału przedstawicieli samorządu w konsultowaniu decyzji dyrekcji, które następnie obowiązują uczniów. Zdarzają się w szkole pewne kontrowersyjne kwestie, które podlegają dyskusji. Wówczas bierze w nich udział zwykle reprezentacyjna część samorządu szkolnego.

Samorządy uczniowskie bardzo chętnie biorą udział w realizacji projektów, takich jak: apele, dyskoteki, mikołajki, andrzejki, dni sportu, akcje charytatywne itp. Aktywność samorządu zależy od kreatywności jej członków, umiejętności organizacyjnych oraz od zachęty opiekuna samorządu, jego umiejętności wspierania młodzieży w jej działaniach.

Jednak najważniejszą funkcją samorządu uczniowskiego jest prowadzenie systematycznego dialogu z dyrekcją, przedstawiania wniosków i opinii na temat wszystkich spraw szkoły dotyczących uczniów w celu budowania wzajemnego zrozumienia oraz platformy współpracy i wymiany opinii.

 

Czy potrzebujemy samorządu szkolnego?

W kompetencji samorządu nie mogą znajdować się sprawy nieważne, nikomu niepotrzebne bądź też wynikające jedynie z doraźnych poleceń dyrekcji, rady pedagogicznej lub opiekuna. Samorząd uczniowski funkcjonować będzie w szkole konstruktywnie i wydajnie tylko wówczas, gdy okaże się naprawdę potrzebny społeczności uczniowskiej i jeżeli każdy uczeń tę potrzebę sobie uświadomi. Samorząd musi spełniać powszechne oczekiwania uczniów, reagować na wspólne sprawy, mieć możliwość współdecydowania o całokształcie życia wewnętrznego szkoły.

Rola samorządu uczniowskiego w programie wychowawczym szkoły jest szalenie istotna. Celem samorządu jest między innymi: uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielami, rodzicami w realizacji celów wychowawczych szkoły; rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów, wzajemne wspieranie się i przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę; obrona praw i godności ucznia; dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły; gospodarka – zdobywanie funduszy oraz dysponowanie nimi, redagowanie gazetek uczniowskich, reklama imprez szkolnych; organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Rada samorządu uczniowskiego jest pomostem między gronem pedagogicznym a uczniami, współpracuje z wychowawcami klas i władzami szkoły, uzgadniając z nimi ważniejsze przedsięwzięcia.

Samorząd uczniowski stanowi ważną część systemu wychowawczego szkoły. Jego działalność ma zaspokajać społecznie ważne potrzeby szkoły, a także sprawy własne uczniów. W całości zadań i działań samorządu uczniowskiego można wyodrębnić cztery jego funkcje związane z:

 • planowaniem,
 • organizowaniem,
 • kontrolą,
 • oceną życia w klasie, w szkole

 

Wybory do samorządu szkolnego.

Wybory do samorządu szkolnego w Master’s Academy odbędą się 11 października 2021. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane  do 30 września. Od 4 października do 8 października 2021 roku przewidziano okres kampanii wyborczej dla chętnych ubiegających się o stanowisko przewodniczącego samorządu szkolnego. 4 października 2021 roku obowiązywać będzie cisza wyborcza. 14 października 2021 roku zostaną ogłoszone wyniki wyborów. Jakie wyzwania stoją przed przewodniczącym szkoły? Jeśli jesteś zainteresowany kandydowaniem na stanowisko przewodniczącego samorządu szkolnego zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Przewodniczący samorządu jest jak kapitan okrętu. Powinien posiadać ogólny obraz sytuacji i jasny obraz celu, do którego zmierza statek, oraz umiejętność planowania i zdolność współpracy z różnymi ludźmi, zmobilizowania ich do wysiłku i poderwania do pracy w sytuacjach krytycznych. Kapitan, który nie posiada tych umiejętności, może stanąć przed faktem buntu załogi lub nawet katastrofy okrętu.

Przewodniczący:

 • planuje i prowadzi zebrania zarządu i rady (lub wyznacza prowadzących);
 • rozdziela zadania pomiędzy członków zarządu;
 • angażuje jak największą grupę uczniów do pracy na rzecz samorządu;
 • współpracuje z dyrektorem szkoły i opiekunem samorządu;
 • pełni funkcję łącznika między uczniami a administracją szkoły, nauczycielami i społecznością lokalną;
 • odpowiada za wychowanie następców – przyszłych przywódców samorządu w szkole

 

 

Dlaczego warto zaangażować się w pracę samorządu szkolnego? 

Samorząd uczniowski stanowi bardzo ważna część naszej szkoły.Wszyscy uczniowie są jego członkami i mają prawo angażować się w prace niezależnie od tego, czy zostali wybrani do zarządu Samorządu Szkolnego, na gospodarza klasy czy po prostu mają ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią. Każdy uczeń angażujący się w pracę w Samorządzie może mieć wpływ na to co dzieje się w szkole, może rozwijać swoje pasje i dzielić się swoimi talentami, wykazać kreatywnością, zdobyć nowe  doświadczenia i umiejętności.

Jeżeli uważasz, że coś w naszej szkole nie funkcjonuje tak jak powinno to pomóż nam to zmienić. Potrzebujemy Waszego głosu, uczniów. Pracownicy Master’s Academy dokładają wszelkich starań, aby szkoła była przestrzenią doświadczania, zabawy, uczenia się, popełniania błędów, budowania relacji. Nie zawsze jednak dostrzegamy wszystko.Samorząd szkolny powinien być tym organem szkolnym, który przestawia stanowisku uczniów na różne tematy. Chcemy budować Master’s Academy w porozumieniu z Wami. Zachęcamy więc do zaangażowania się w działalność samorządu szkolnego. Wymyślajcie ciekawe aktywności, zgłaszajcie problemy, budujcie zespół, bądźcie odpowiedzialni za los naszej szkoły. Macie nasze wsparcie!

 

Skip to content