Blog

Projekt KOMPETENCJE 5K w Master’s Academy.


Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła rozpoczyna wdrażanie autorskiego projektu Kompetencje 5K. Co zaliczamy do 5K? Dlaczego powinien być to ważny element edukacji w naszej szkole? Co to jest krytyczne myślenie? Dlaczego go potrzebujemy?

Kompetencje 2025.

W październiku 2020 r. ukazała się nowa lista wymaganych, oczekiwanych kompetencji na 2025 – przygotowane, jak co 4-5 lat, przez Światowe Forum Ekonomiczne:

 1.  Analityczne myślenie i innowacje
 2.  Aktywne uczenie się i strategie uczenia się
 3.  Rozwiązywanie złożonych problemów
 4.  Krytyczne myślenie i analiza
 5.  Kreatywność, oryginalność i pomysłowość
 6.  Przywództwo i oddziaływanie społeczne
 7.  Korzystanie z technologii, monitoring i kontrola
 8.  Technologia wzornictwa i programowanie
 9.  Odporność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, elastyczność
 10.  Wnioskowanie, rozwiązywanie problemów i tworzenie idei

 

 

Jak podaje raport:

“The pace of technology adoption is also expected to remain unabated and perhaps may even accelerate in some areas. The adoption of cloud computing, big data and e-commerce remain high priorities for business leaders. However, there has also been a significant rise in interest for encryption, non-humanoid robots and artificial intelligence (AI).Some of the leading positions in growing demand are roles such as Data Analysts and Scientists, AI and Machine Learning Specialists, Robotics Engineers, Software and Application Developers as well as Digital Marketing and Strategy Specialists”.

Źródło: WEF

“Oczekuje się, że tempo wdrażania technologii pozostanie niezmienne, a może nawet przyspieszy w niektórych obszarach. Przyjęcie przetwarzania w chmurze dużych zbiorów danych i handlu elektronicznego pozostaje priorytetami liderów biznesu. Jednak odnotowano również znaczny wzrost zainteresowania szyfrowaniem, robotami niehumanoidalnymi i sztuczną inteligencją (AI).

Niektóre z wiodących pozycji, na których rośnie zapotrzebowanie, to takie stanowiska, jak analitycy danych i naukowcy, specjaliści od sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, inżynierowie robotyki, deweloperzy oprogramowania i aplikacji, a także specjaliści ds. marketingu cyfrowego i strategii”.

 

Działania podejmowane w naszej szkole.

W naszej szkole, kiedy to tylko możliwe, włączamy myślenie i praktycznie trenujemy Kompetencje 5K. Przedstawiamy fotorelację z zajęć, na których (jeszcze szczęśliwie stacjonarnie) zapoznawaliśmy się z pojęciami dotyczącymi poszczególnych kompetencji i związanymi z nimi umiejętnościami. Kooperacja polegała na wspólnym wykonaniu “pomnika przyjaźni” z kolorowych kubeczków, gdzie utrudnieniem była nić porozumienia wiążąca uczestników. W klasie VIII dla utrudnienia nić wiązała nie tylko pary, ale całą kilkuosobową grupę. Krytyczne myślenie ćwiczyliśmy poprzez zaplanowanie wspólnej budowli, z wykorzystaniem wzajemnych argumentów, oceny sytuacji, podejmowaniu decyzji i w razie problemów – poszukiwanie rozwiązań. Komunikacja była niezbędna do artykułowania myśli i pomysłów, poćwiczyliśmy też jednocześnie wykorzystanie różnych pozawerbalnych form wyrazu, aby efektywnie się zrozumieć. Kreatywność okazała się najłatwiejsza dla Naszych uczniów. Wszystkie “pomniki przyjaźni” i opowieści o nich okazały się niezwykłe. Aby zadanie się udało, na każdym etapie pracy, musieliśmy się wykazać kompetencją sprawnego kierowania sobą – być uważnymi, kontrolować swoje emocje, być asertywnymi i zdyscyplinowanymi. Udało się?

 

Myślenie krytyczne w obecnych czasach jest zdolnością absolutnie kluczową, jednak połączenie go z innymi K – kooperacją, komunikacją, kreatywnością jest równie istotne.

Zintegrowanie umiejętności 4 K w procesie nauczania daje wspaniałe efekty i można to robić na każdych zajęciach, w każdej grupie wiekowej, czego dowodem są choćby nasze doświadczenia w tegorocznej pracy z klasą pierwszą.

Postawa: potrafisz przetwarzać informacje.

Uczeń potrafi:

 • – doko­nać selek­cji posiadanych infor­ma­cji,
 • – wyko­rzy­stać przy­go­to­wane mate­riały do stwo­rze­nia lap­bo­oka,
 • – este­tycz­nie i sta­ran­nie wyko­nać pracę pla­styczno-tech­niczną,
 • – współ­pra­co­wać w gru­pie,
 • – zapre­zen­to­wać efekty pracy,
 • – doko­nać oceny swo­jej pracy,

Aktywność uczniów: tworzenie lapbooków o lesie.

 

 

Kolejne propozycje wdrażania formuły Kompetencji 5K oraz krytycznego myślenia wkrótce.

Przypominamy, że nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie Krytyczne Myślenie. Cieszymy się, że jesteśmy częścią społeczności, która stawia na rozwój kompetencji. Szczegóły i założenia projektu znajdziesz TU.

Skip to content