Projekt “Nasi Mistrzowie”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjent: Kamila Wroblewska-Cetler i Ewelina Grybuś

Informacje o Projekcie

  • Zajęcia wyrównawcze i kółka zainteresowań – rozwijające kompetencje przyrodniczo-matematyczne, robotyka, nauka tworzenia aplikacji mobilnych, nauka języków obcych, doradztwo edukacyjno-zawodowe
  • Zajęcia z arteterapii, terapii integracji sensorycznej, ruch rozwijający
  • Zakup sprzętu TIK i wyposażenie pracowni szkolnych

Cel projektu: Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji na poziomie szkoły podstawowej 90 uczniów poprzez rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, językowych oraz indywidualne podejście do ucznia.

W okresie: 01.09.2018 – 31.08.2020.

Oś priorytetowa: 10 Edukacja.
Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

Dofinansowanie projektu z UE: 596 821,37 PLN

Plakat projektu

Skip to content